Dầu cắt gọt kim loại Mobilmet 760 SeriesMobilmet 762

Mobilmet 763

Mobilmet 766 


  • Mobilmet 762 đặc biệt thích hợp cho khoan, khoan lỗ sâu (ít hơn so với đường kính 20 mm), luồng, khai thác, chia tay-off và các hoạt động máy tiện tự động trên những mảnh nhỏ
  • Mobilmet 763 được khuyến khích cho khoan lỗ sâu (lớn hơn đường kính 20 mm), khoan, khai thác, ren phay,, bánh hình, chuốt, chia tay-off và các hoạt động tự động của máy tiện
  • Mobilmet 766 được sử dụng để khai thác, ren, phay, bánh cạo râu và tạo hình, chuốt, bào, chia tay-off và tự động máy tiện hoạt động

Typical Properties

Mobilmet 760 Series
762
763
766
Kinematic ViscositycSt @ 40º C
10.0
18.0
36.0
cSt @ 100º C
3.0
4.0
6.0
Flash Point, ºC, COC
160
180
205
Specific Gravity @15º C kg/l, ASTM D 1298
0.87
0.87
0.88
Sulfur, Active
1.6
1.6
1.6
Chlorine
Nil
Nil
Nil
Anti-Mist Package
Present
Present
Present
Friction Modifier
Present
Present
Present