Dầu nhớt hàng hải MOBILGARD 570

 

 

 

  Dầu nhớt hàng hải MOBILGARD 570

MOBILGARD 570
Dầu động cơ Diesel hàng hải
 

 

 

 

Typical Properties

SAE Grade50             
Specific Gravity at 15ºC0.937
Flash Point, ºC, ASTM D 92256
Pour Point, ºC, ASTM D 97-9
Viscosity, ASTM D 445
cSt, at 40ºC222
cSt, at 100ºC20
Viscosity Index, ASTM D 2270104
TBN, mg KOH/g, ASTM D 289670