DẦU BÁNH RĂNG MOBIL SHC 600 SERIES

 

DẦU BÁNH RĂNG MOBIL SHC 600

MOBIL SHC 600 SERIES
Dầu nhờn Mobil SHC 600 Series là dầu bánh răng và ổ đỡ hiệu suất cao nhất được thiết kế nhằm cung cấp sự vận hành tốt nhất trong bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không sự cố. Chúng được chế tạo từ dầu gốc tổng hợp gốc hydrocarbon không có sáp. Các sản phẩm này có thành tích nổi bật vượt xa khả năng của dầu khoáng trong các ứng dụng vận hành khắc nghiệt ở nhiệt độ cao và thấp nhờ sự kết hợp của chỉ số độ nhớt tự nhiên cao và hệ phụ gia độc nhất, thuộc sở hữu. Các sản phẩm này chống trượt cơ học, ngay cả trong các ứng dụng ổ đỡ chịu trượt cao và truyền động bánh răng chịu tải nặng, do đó gần như không bị mất độ nhớt.

Các tính chất điển hình:
MOBIL SHC 600 SERIES         624      625       626       629      630       632     634       636
Cấp độ nhớt ISO:                     32         46         68        150       220       320     460       680
Độ nhớt, ASTM D 445:
cSt @ 400 oC                         32.4      48.0      69.9      143        216       326     430       664
cSt @ 1000 oC                        6.3       7.9       10.9      18.3        25.2      38.6    48.5      62.8

Bao bì:  208 lít