DẦU ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI MOBILGARD 300

 

 

 

MOBILGARD 300
Dầu hàng hải

Typical Properties


SAE Grade 30
Specific Gravity at 15ºC 0.889
Flash Point, ºC, ASTM D 92 266
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -12
Viscosity, ASTM D 445
cSt, at 40ºC 111
cSt, at 100ºC 12
Viscosity Index, ASTM D 2270 97
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 5
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 0.73