DẦU HÀNG HẢI MOBILGARD M

 

MOBILGARD M330, M430, M440
Dầu hàng hải

Typical Properties


M330 M430
SAE Grade 30 40
Specific Gravity at 15ºC 0.907 0.907
Flash Point, ºC, ASTM D 92   244 250
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -6 -6
Viscosity, ASTM D 445

cSt, at 40ºC 98 143
cSt, at 100ºC 12.0 14.0
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 30 30
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 3.8 3.8