DẦU HÀNG HẢI MOBILGARD

 

 

  MOBILGARD

   Dầu hàng hải

Typical Properties


312412512
SAE Grade 30 40 50
Specific Gravity at 15ºC 0.896 0.899 0.903
Flash Point, ºC, ASTM D 92 266 272 282
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -9 -9 -9
Viscosity, ASTM D 445


cSt, at 40ºC 108 142 219
cSt, at 100ºC 12.0 14.5 19.4
Viscosity Index, ASTM D 2270 100 100 100
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 15 15 15
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 2.1 2.1 2.1